Space
     
 

 

KAFF-prosjektets verksted nummer 2

 

Program:  
   
1000-1010 Innledning ved direktør Ole Jacob Bull, Norsk kulturråd
   
1010-1050

Hva er kulturell kompleksitet?
Professor Thomas Hylland-Eriksen, Universitetet i Oslo
Følgende artikkel tar opp tematikken i foredraget.

   
1050-1120 Nasjonal og regional identitet eller kulturell kompleksitet: Forståelser av rrelevante og unike kulturminner
Terje Østigård, Universitetet i Bergen.
   
 
KULTURELL KOMPLEKSITET OG IDENTITET: FORSKNINGEN UTFORDRES
  1. Kunnskapsgrunnlag og kildegrunnlag i arbeid med utformingen av prosjektet ”Fryd og frykt i den flerkulturelle storbyen”. Direktør Vibeke Mohr, Oslo Museum
  1. Fryd og frykt på landsbygda. Norsk kultur omformes som et resultat av økt mangfold. Hvilke forskningsbehov finnes på dette området? Direktør Dag Jørund Lønning, Norsk senter for bygdeforskning
  2. Kulturminneforvaltningen og det multikulturelle på regionalt nivåm/utgangspunkt i konkrete prosjekter de har gjennomført. Spesialkonsulent Mostafa Pourbayat, Hedmark fylkeskommune
   
KULTURELL KOMPLEKSITET OG IDENTITET: DE VIKTIGSTE KUNNSKAPSBEHOVENE PÅ KULTURARVFELTET
   
1415-1430 Nasjonal koordinator, Bente Guro Møller, Mangfoldsåret 2008
   
1430-1445 Avdelingsleder for Bygninger og omgivelser, Leidulf Mydland, NIKU
   
1445-1515 Åpen diskusjon
   
1515-1545 Sluttkommentar fra innlederne: Thomas Hylland-Eriksen, Terje Østigård, Vibeke Mohr, Dag Jørund Lønning og Mostafa Pourbayat.
   
1545-1600 Avsluttende kommentar
Seksjonssjef Per B. Rekdal, Kulturhistorisk Museum

 

ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Riksantikvaren har innledet et samarbeid om kunnskapsutvikling, forskning og formidling gjennom prosjektet Kulturarv i fortid, samtid og framtid (KAFF). Bakgrunnen for samarbeidet er at de tre organisasjonene har mange felles utfordringer og en felles erkjennelse av at politikken på de respektive feltene må være kunnskapsbasert. Det er behov for mer forskning om kulturarv i et samfunn i rask endring.

Tittel på verksted 2:

Kulturell kompleksitet og identitet – forståelse og praksis i kulturvernet

Sted: M/S Innvik
Tidspunkt: 6. februar, klokken 0930-1600

Tema for verkstedet:
Internasjonal migrasjon og kulturell globalisering, særlig innvandringen fra ikke-vestlige samfunn de siste tiårene, utfordrer mange av forestillingene om norsk kulturarv, norske tradisjoner og hva det vil si å være norsk. Det norske samfunn og norsk kultur kan i dag vanskelig forstås uten å vise til impulser og prosesser som er virksomme i en pluralistisk kultursituasjon. Gjennom hele historien har forståelsen av “det norske” endret seg i takt med migrasjon, kulturutveksling og den allmenne samfunnsutvikling. Den kanskje største utfordringen ligger i å finne relevante helhetsforståelser av kulturelt mangfold innen geografiske rammer som lokalsamfunn, by, region og nasjon.

Sammenlignende kulturforsking har hatt en tendens til å fokusere på forskjeller, mens kultur som en levende, kontinuerlig utviklingsprosess stimulert av stadig tverrkulturell kontakt og impulser utenfra, er blitt underkommunisert. Det tverrfaglige forskningsprogrammet Culcom ved Universitetet i Oslo tar sikte på å forbedre og utdype den akademiske og offentlige forståelsen av den nye kulturelle virkeligheten i det norske samfunn. Etter å ha gjennomgått en nasjonsbygging basert på kulturell likhet i det 19. og mesteparten av det 20. århundre, er Norge nå – i likhet med de fleste land – konfrontert med mangfoldets utfordringer.

Culcom ser på denne nye kompleksiteten fra flere synsvinkler. I stedet for å betrakte hver gruppe som en isolert enhet, utforskes det dynamiske forholdet mellom og innen gruppene, og selve gruppebegrepet blir problematisert. Sammenligninger blir utført både i og utenfor Norge, og kulturelle identiteter studeres i forhold til andre identiteter som kjønn og klasse. Etnisk norske blir også studert – majoriteter, og ikke bare minoriteter, har kulturell identitet.

Med utgangspunkt i prosjektleder Thomas Hylland-Eriksens presentasjon av Culcom og et etterfølgende innlegg ved dr.art i arkeologi Terje Østigård (UiB), er intensjonen med dette verkstedet bidra til refleksjon over aktuelle utfordringer i ABM-sektoren og kulturminnevernet i Norge. Det er også en hensikt  å gjøre forsknings- og kunnskapsbehov som er knyttet til disse sektorene mer tydlig. Foruten foredrag og innlegg, blir det satt av tid til debatt med utgangspunkt i følgende overordnete problemstillinger:

  1. Hvilke utfordringer representerer den nye kulturelle kompleksiteten for formidlingen ved museene, for ABM-sektorens virksomhet og for kulturminnevernets praksis?
  2. Hvilke konsekvenser har den i forhold til framtidige, overordnete strategier for arbeidet med vern og formidling av kulturarv i Norge?
  3. Hva er de viktigste forskningsbehovene på kulturarvfeltet knyttet til dagens kulturelle kompleksistet?

 

Verkstedet skal

  1. Bygge bro mellom forskningsmiljøene og kulturarvfeltet.
  2.  Stimulere til økt forskning som kan gripe fatt i kulturarvfeltets utfordringer knyttet til den flerkulturelle dimensjonen.

Møteledelse og arbeidsform:
Anne Sæterdal vil være verkstedets møteleder. Det legges opp til innlegg fra forskjellige fagpersoner, og kort summing i grupper i etterkant og deretter plenumsdiskusjon. Arbeidsform vil bli tilpasset antallet påmeldte. Notater på overhead/flippover.


MS Innvik
Besøksadresse: Langkaia i Bjørvika, Oslo.

 

 

 

  

     

 

     

     

 


           
    

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren