Space
     
 

 

Om prosjektet

Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt om forskning og formidling knyttet til kulturarv og kulturvern. Dette sam­arbeidet skal gi grunnlag for debatt og bidra til fornyelse av praksis innen det samlete kulturvernet. De samarbeidende institusjonene har store felles interesser og sammenfallende kunnskapsbehov innen temaområdet samtidig som de har forskjellige ansvarsområder og dermed ulike innfallsvinkler til temaet.

Det synes å være en økende forståelse for hva kulturarv og kulturvern betyr for samfunnet. Til nå har det imidlertid vært relativt lite tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om dette. Dermed tydeliggjøres et behov for å legge bedre til rette for forskning og formidling relatert til kulturarv og kulturvern.

Behovet for kunnskap kan knyttes til samfunnsmessige sammenhenger og endringsprosesser kulturvernet inngår i. Det er dessuten nødvendig med kunnskap om hvordan kulturarvsressursene aktivt kan brukes i dagens samfunn og hvordan de kan ivaretas på best mulig måte.

En god forvaltning og politikkutvikling innen feltet er avhengig av relevant forskning og kunnskapsbasert formidling som viser oss betydningen av kulturarv både i fortid, i samtid og for framtiden.

Overordnet mål for prosjektet:
Skape nye forståelser for hva kulturarv betyr for samfunnet

Delmål:
Styrke forskning
Stimulere til økt forskning og ny FoU-aktivitet innenfor kulturarvfeltet som grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning og politikkutvikling.

Styrke formidling
Etablere gode formidlingsarenaer for kulturarvforskning, samt arenaer for samarbeid og samhandling, slik at kunnskap kan bli tilgjengelig, tatt i bruk og videre­utviklet.

I løpet av prosjektperioden skal det:
• arrangeres konferanser
• arrangeres verksteder på ulike temaområder
• utarbeides oversikt over aktive forskningsmiljøer og eksempler på aktuelle prosjekter
• utarbeides oversikt over kunnskapsbehov

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren